Kliendikaardi lepingu üldtingimused

AS OLEREX KLIENDIKAARDILEPINGU ÜLDTINGIMUSED
Kehtivad alates 24.11.2022


1. Mõisted

1.1. Kaart – Lepingu raames Olerexi poolt Kliendile väljastatud Kliendi tuvastamise vahend, mis kehtib kauba või teenuse omandamisel kõigis Olerexi ja Olerexi koostööpartnerite tanklates. Kaarti saab kasutada ainult selliste kaupade ja teenuste omandamisel, mida lubab Kaardi tüüp.
1.2. Klient – isik, kellega on sõlmitud leping ja kellele Olerex on väljastanud Kaardi.
1.3. Leping – Olerexi ja Kliendi vahel sõlmitud ettemaksul või krediidil põhinev kokkulepe Kaardi kasutamise kohta.
1.4. Tehing – Lepingu raames Kliendile kaupade müük ja teenuste osutamine ning nende eest tasumine.
1.5. Krediidilimiit – kokkulepitud piirsumma eurodes, mille ulatuses võib Klient Lepingu raames teha tehinguid.
1.6. Ettemaks – Kliendi poolt Olerexi arvelduskontole kantud rahasumma, mille ulatuses võib Klient teha Lepingu raames Tehinguid.
1.7. PIN kood – Kaardi autoriseerimiseks kasutatav salajane identifitseerimisnumber, mis antakse Kliendile Kaardi väljastamisel.
1.8. Koostööpartneri tankla – tankla, mis teenindab Olerexi kaarti. 

2. Kaart ja selle kasutamine

2.1. Klient on kohustatud mehitatud tanklates esitama teenindajale Kaardi ning allkirjastama ostukviitungi või sisestama PIN koodi. Automaattanklates on Klient kohustatud sisestama PIN koodi makseterminalis olevasse lugejasse. Õigesti sisestatud PIN koodi loetakse Kliendi digitaalallkirjaks. 
2.2. Tehingu sooritamisel on teenindajal õigus nõuda kaardi kasutajalt isikut tõendava dokumendi esitamist ja/või sõiduki registreerimistunnistust.
2.3. Kaardi PIN kood on konfidentsiaalne, see on teada ainult Kliendile ja see väljastatakse Kaardi üleandmisel Kliendile. 
2.4. Klient on kohustatud hoidma PIN koodi Kaardist eraldi, mitte jäädvustama seda kergesti äratuntavas vormis ja mitte avaldama seda kolmandatele isikutele.
2.5. Klient kohustub hoidma Kaarti mehaaniliste vigastuste, kõrge temperatuuri, tugeva elektromagnetväljamõju ja kolmandate isikute kätte sattumise eest.
2.6. Olerexil on õigus Kaardi kasutamine tõkestada, kui PIN koodi on sisestatud kolm korda järjest valesti, kui Klient ei ole täitnud maksekohustusi või ületatakse Krediidilimiiti või Ettemaksu summa on otsas. Olerex ei vastuta Kaardi kasutamise tõkestamisest tulenevate kahjude eest.  
2.7. Kaart kehtib tähtajatult või sellele märgitud tähtajani. Pärast tähtaja lõppu vahetatakse Kaart välja, v.a juhul, kui Klient ei ole kaarti viimasel 3 (kolmel) kuul kasutanud ning Klient ei ole esitanud kirjalikku avaldust uue Kaardi saamiseks. Samuti on Olerexil õigus blokeerida Kliendi Kaart peale 3 (kolme) kuu möödumist, kui Klient ei ole teinud Kaardiga Tehinguid.
2.8. Klient on kohustatud Olerexi viivitamata teavitama Kaardi ja/või PIN koodi kaotamisest, vargusest või kolmandate isikute valdusesse sattumisest. Kaardi kaotamisest, hävimisest või kolmandate isikute valdusesse sattumisest kohustub Klient viivitamatult teatama telefonil +372 6100 100 ja saatma kirjalikult aadressile kaart@olerex.ee vastavasisulise avalduse Kaardi sulgemiseks. Kaart avatakse Kliendi kirjaliku avalduse alusel hiljemalt 24 tunni jooksul alates avalduse saamisest või esimesel võimalusel klienditoe tööajal. Olerex ei vastuta Kliendile Kaardi sulgemisest tekkivate kahjude eest. 
2.9. Kliendi Krediidilimiit peab olema vastavuses tema reaalse tarbimisega. Kliendipoolse kirjaliku taotluse alusel on Olerexil õigus, kuid mitte kohustus, Kliendi Krediidilimiiti suurendada ja/või ühepoolselt vähendada, sõltuvalt Kliendi poolt Kaardiga sooritatud Tehingute summast. Klient kohustub mitte ületama Krediidilimiiti ja mitte tasuma Kaardiga Krediidilimiidi täitumisel. Kliendi Krediidilimiiti ületanud ostudelt on Olerexil õigus mitte arvutada Kliendile Lepingujärgset allahindlust. Klient kohustub tasuma Olerexile krediidilimiidi ületamise korral summad, mis ületavad Krediidilimiiti. 
2.10. Olerex jätab endale õiguse Kliendi Krediidilimiidi vähendamiseks või tühistamiseks ning Kaardi kasutamise tõkestamiseks, kui pärast Krediidilimiidi kokkuleppimist saavad Olerexile teatavaks asjaolud, mille põhjal on mõislik alus eeldada, et Klient ei täida või ei suuda täita maksekohustust. Krediidilimiidi tühistamisel punktis 2.10 nimetatud põhjusel on Olerexil õigus nõuda Kliendilt kohest Lepingust tulenevate kohustuste täitmist. 
2.11. Kliendi poolt Krediidilimiidi ületamisel, Kaardi mittekasutamisel vastavalt Lepingu p 2.7 ja/või maksekohustuste rikkumise korral on Olerexil õigus Kliendi Kaardid blokeerida. Kaardi kasutamise tõkestamise korral on Olerexil õigus tõkestamise lõpetamine siduda lisatingimustega, sealhulgas nõuda võlgnevuse tasumist. Olerex ei vastuta Kliendile Kaardi blokeerimisest tekkida võivate kahjude eest.
2.12. Lepingu lõppemisel või uue Kaardi saamisel kohustub Klient Olerexi nõudmisel tagastama vana Kaardi Olerexile.

3. Arveldused ja maksekohustus

3.1. Tehingud registreeritakse tanklates kehtivas jaehinnas, mille kohta väljastatakse Kliendile ostukviitung. Lepingujärgseid allahindlusi arvutatakse ja rakendatakse Kliendile Olerexi kaardikeskuses arve väljastamisel. 
3.2. Erikampaaniate kestel lepingujärgsed allahindlused ei rakendu. Erikampaaniatest ning erikampaania tingimustest teavitab Olerex Klienti kodulehel www.olerex.ee, Olerexi tanklates või muul viisil.
3.3. Fikseeritud hind on teatud ajaperioodiks Olerexi poolt sätestatud hind. Fikseeritud hinna muutmine toimub Olerexi ja Kliendi vahel kokku lepitud korras.  
3.4. Ettemaksul põhineva Lepingu raames Kaardiga sooritatud Tehingu korral on Olerexil õigus vähendada Kliendi Ettemaksu iga Tehingu väärtuses. Juhul, kui Ettemaksul põhineva Lepingu raames on Kaardiga tehtud Tehinguid rohkem kui Ettemaksu summa, kohustub Klient tasuma ka Ettemaksu ületavate Tehingute eest. Ettemaksul põhineva Lepingu raames väljastatud Kaart avatakse 24 tunni jooksul pärast Kliendi saldo muutumist positiivseks.
3.5. Olerex esitab Kliendile arve koos eelmise arvestusperioodi Tehingute väljavõttega hiljemalt 7 päeva pärast arvestusperioodi lõppu. Arve tähtaegne esitamata jätmine ei vabasta Klienti maksekohustusest. Kui Klient ei ole arvet saanud, kohustub Klient sellest koheselt teavitama Olerexi kaardikeskust ja Olerex väljastab kordusarve.
3.6. Klient tasub Kaardiga sooritatud ostude eest arvel näidatud ulatuses ja maksetähtajaks pangaülekandega Olerexi poolt näidatud arveldusarvele või sularahas Olerexi tankla kassasse, viidates maksekorralduses oma kliendinumbrile ja/või arve numbrile. Kliendil on kohustus tasuda kõigi Kaardiga sooritatud Tehingute, sealhulgas sideliini rikke tõttu või muul põhjusel võimalikuks osutunud Krediidilimiiti ületavate Tehingute eest.   
3.7. Rahaliste kohustuste täitmisega viivitamisel on Olerexil õigus mitte rakendada kohustuste täitmiseni ostude sooritamisel Lepingujärgseid allahindlusi, blokeerida Kliendile väljastatud Kaardid ja nõuda Kliendilt tähtaegselt tasumata summast viivist 0,15% päevas iga viivitatud päeva eest. 
3.8. Lepingu alusel tasumisele kuuluvatest summadest loetakse esimeses järjekorras tasutuks viivised ja seejärel põhivõlgnevus alates varasemast võlgnevusest. Kirjeldatud kohustuste täitmise järjekord kehtib sõltumata Kliendi ühepoolsest tahtest.
3.9. Pretensioonid arve osas tuleb koos nõuet tõendavate dokumentidega esitada 7 päeva jooksul arve väljastamise kuupäevast. Hilisemaid pretensioone ei arvestata. Arve vaidlustamisest või muu vaidluse lahendamisest ning mistahes pretensioonide esitamisest sõltumata on Kliendil kohustus arve(d) tasuda Olerexile tähtaegselt.
3.10. Väljaspool Eesti Vabariiki sooritatud Tehingute puhul konverteeritakse ostud eurodesse tehingu tegemise päeval. Konverteerimiskursiks on Olerexi poolt kasutatava kommertspanga ülekande müügikurss; arvele lisandub teenustasu*.

4. Vastutus

4.1. Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise korral on Klient ja/või Olerex õigustatud kasutama kõiki Lepingus ja/või õigusaktides sätestatud õiguskaitsevahendeid. 
4.2. Klient kohustub tasuma Olerexile kõik oma kohustuste mittetäitmisega või mittekohase täitmisega, sealhulgas nõude sissenõudmisega seotud kulud. Olerexil on õigus nõuda iga Kliendile võlgnevuse meeldetuletamise, hoiatuskirja või muu sarnase kirja esitamise eest teenustasu*.
4.3. Kaardi kaotamise, varguse ja PIN-koodi kolmandatele isikutele teatavaks saamise korral vastutab Klient kõigi Kaardiga sooritatud Tehingute eest.
4.4. Pretensioonid kauba kvaliteedi kohta tuleb esitada viivitamata pärast puuduse ilmnemist, kuid mitte hiljem kui 7 päeva pärast kauba ostmist Olerexi tanklast, seejuures Olerexi poolt võimaliku hüvitise tasumise eelduseks on Tehingut tõendavate dokumentide esitamine. Hilisemaid pretensioone ei arvestata. 
4.5. Olerex ei vastuta Kaardiga koostööpartneri tanklates ostetud toodete/teenuste kvaliteedi eest. Mitte mingi nõue koostööpartneri vastu ei saa olla nõudeks Olerexi vastu.  
4.6. Pooled ei vastuta Lepingust tulenevate kohustuste täitmise eest, mis on põhjustatud vääramatust jõust ja muudatustest seadusandlusest. Juhul kui üks lepingu pooltest soovib tugineda vääramatu jõu regulatsioonile, peab ta sellest viivitamatult ja kirjalikult teavitama teist poolt. Kui vääramatu jõu mõju on ajutine, on kohustuse rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil vääramatu jõud kohustuse täitmist takistas. Vääramatu jõud ei ole takistavaks ja vastutusest vabandavaks asjaoluks rahaliste kohustuste täitmisel.

5. Lepingu kehtivus, ülesütlemine ja tingimuste muutmine

5.1. Leping jõustub Kliendile Kaardi väljastamise hetkest ja on sõlmitud tähtajatuna. 
5.2. Kliendil ja Olerexil on õigus Leping igal ajal üles öelda, teatades sellest teisele poolele kirjalikult ette (korraline ülesütlemine). Leping lõpeb 14. (neljateistkümnendal) päeval arvates ülesütlemisavalduse kättetoimetamisest postiga või digitaalselt allkirjastatud avalduse kättesaamisest e-posti teel.
5.3. Olerexil on õigus Leping mõjuval põhjusel erakorraliselt ilma punktis 5.2 nimetatud tähtaega järgimata üles öelda eelkõige kui Kliendil on Olerexi ees võlgnevus või kui on toimunud sündmus, mille tulemusel on takistatud lepingu nõuetekohane täitmine. 
5.4. Lepingu ülesütlemisavalduse väljasaatmisega punktis 5.3 sätestatud korras või ülesütlemisavalduse saamisega samaaegselt on Olerexil õigus blokeerida kõik Kliendile väljastatud Kaardid.
5.5. Lepingu lõppemine ei mõjuta enne lepingu lõppemist tekkinud rahaliste nõuete sissenõutavaks muutumist ega rahuldamist. 
5.6. Olerexil on õigus muuta ühepoolselt Lepingu üldtingimusi, kui ta teavitab Klienti muudatusest eelnevalt Olerexi tanklates, kodulehel või muul viisil ja annab Kliendile Lepingu ülesütlemiseks tähtaja vähemalt 1 kuu. Muudatuste tegemist ei pea Olerex eelnevalt põhjendama, kaasa arvatud muudatused allahindluses toodetele või teenustele. Kui Klient ei ole eelnimetatud tähtaja jooksul Lepingut üles öelnud või on asunud Kaarti kasutama, loetakse, et Klient on muudatusega nõustunud. 

6. Teatamiskohustused ja teadete edastamine

6.1. Klient on kohustatud teavitama Olerexi Lepingus fikseeritud kontaktandmete, sh nime, aadressi, pangarekvisiitide, kontaktisiku või mõne muu rekvisiidi muutumisest, enda suhtes pankrotiavalduse esitamisest või pankrotiavalduse esitamisest Kliendi vastu, reorganiseerimisest ja likvideerimisest 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul alates vastava sündmuse toimumisest. Kuni kontaktandmete ja muude rekvisiitide muutumisest teavitamiseni loetakse, et Lepingus toodud Kliendi andmed kehtivad. 
6.2. Kõik Poolte poolt esitatavad õiguslikku tähendust omavad teated (taotlused, ettepanekud, avaldused jms) peavad olema esitatud kirjalikus vormis. Sellised kirjalikud teated loetakse kättesaaduks, kui need on postiasutusele üle antud väljastamiseks Lepingus sätestatud rekvisiitidel või kui teade on saadetud Lepingus märgitud või Poole poolt teisele Poolele teada antud muutunud e-posti aadressile ja teate postiasutusele üleandmisest või e-posti teel saatmisest on möödunud kolm (3) kalendripäeva. Tehingu kirjaliku vormiga loetakse võrdseks tehingu elektrooniline vorm. 
6.3. Õiguslikku tähendust mitteomavaid informatiivse sisuga teateid võib esitada suulises vormis või e-posti teel lepingus fikseeritud aadressil.

7. Muud tingimused

7.1. Infot arvete, Tehingute jms kohta saab Klient ööpäevaringselt iseteeninduskeskkonnast Olerexi koduleheküljelt (www.olerex.ee) ning Olerexi klienditoelt klienditoe tööajal telefonil +372 6100 100.
7.2. Klient kohustub mitte avaldama kolmandatele isikutele Lepingu sisu, sh allahindlus, maksetähtaeg, Krediidilimiit.
7.3. Klient nõustub tema poolt Olerexile avaldatud kontaktandmete, kliendi isikukood või registrikoodi, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ja summa, edastamisega maksehäirete registri pidajatele (nt Creditinfo Eesti AS) ning lubab enda andmete töötlemist krediidiotsuste langetamise eesmärgil. Kliendil on õigus tutvuda tema kohta töödeldavate andmetega ja nõuda andmete töötlemise lõpetamist õigusaktidega kehtestatud korras.
7.4. Klient nõustub tema poolt Olerexile avaldatud kontaktandmete, kliendi isikukoodi või registrikoodi, maksehäire tekkimise ja lõppemise kuupäev ja summa, edastamisega kolmandatele isikutele võlgnevuse sissenõudmise eesmärgil. Füüsilisest isikust Kliendil on õigus tutvuda oma töödeldavate andmetega ja nõuda nende töötlemise lõpetamist seaduses sätestatud korras. Lepingu täitmise eesmärgil teeb Olerex koostööd lepingupartneritega, kellele Olerex võib Kliendiga seotud andmeid edastada. Klient nõustub, et Olerex võib edastada Kliendile Olerexi koostööpartnerite pakkumisi.
7.5. Lepingust või sellest tulenevatest kohustutest tulenevad vaidlusküsimused lahendatakse poolte vahel läbirääkimiste teel. Läbirääkimiste ebaõnnestumisel lahendatakse vaidlused Eesti Vabariigi seadusandluse alusel Tartu Maakohtu Tartu kohtumajas.

*Kehtiv teenustasude hinnakiri ja lepingu tõlge inglise ja vene keelde asuvad www.olerex.ee  

 

 

Hakka püsikliendiks